مهم ترین اجزای فیلتر کربنی چیست؟

مخزن با بدنه استیل یا فایبرگلاس

کربن اکتیو

بستر سیلیس

شیرهای ورودی و تخلیه

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store