اتاق فرارهای ترسناک تهران

اتاق فرار اسکیپ ویژن

گروه اسکیپ ویژن در سال 1398 فعالیت خود را آغاز کرد. چندین ماه طول کشید که اسکیپ ویژن اولین بازی اتاق فرار خود را راه اندازی کرد و در حال حاضر این مجموعه در دو شهر تهران و اصفهان، با 5 اتاق فرار مشغول به کار است. اتاق فرارهای این تیم با نام های اتاق فرار گنج مردگان، نفرین، IT، کنستانتین و اتاق فرار شوم شناخته می شوند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

  • شعبه اول این مجموعه در اتوبان خرازی، خیابان کاشان جنوب، خیابان میلاد 4 تقاطع میثاق و میلاد 5 پلاک 3 قرار دارد تلفن این شعبه 09352723848 است.
  • شعبه دوم اسکیپ ویژن نیز در بزرگراه اشرفی اصفهانی جنوب، بعد از پل کمالی جنب بانک آینده پلاک یک واحد منفی دو تلفن این شعبه 09104875487 است.
  • ترسناک ترین اسکیپ روم های تهران

اتاق فرار گنج مردگان

داستان این بازی از این قرار است که شما به عنوان یک گروه باستان شناس برای کشف یک گنجینه باستانی در هند تلاش می کنید. نقشه ای پیدا می کنید که شما را به در یک غار مرموز می رساند. برای یافتن گنج راهی جز ورود به غار ندارید.

اتاق فرار IT

از دیگر اتاق فرارهای ترسناک تهران که در مجموعه اسکیپ ویژن ارائه شده است، اتاق فرار IT می باشد. داستان این بازی از این قرار است که؛ پنی وایز پس از 27 سال از خواب بیدار می شود. افراد را شکار می کند و از آنها تغذیه می کند. حالا شما خود را در حال ورود به خانه او پیدا می کنید.

اتاق فرار نفرین

داستان از این قرار است که در دهکده ای کوچک در کشور شوروی هر سال یکی از اعضای دهکده غیب می شوند. همه چیز به یک کلیسا بر می گردد جایی که در گذشته سقف آن فرو ریخته و کشیش کلیسا کشته می شود. حالا شما برای شناسایی بیشتر وارد کلیسا می شوید که ناگهان درب های ورودی بسته می شود.

درجه سختی این بازی 90 درصد و میزان ترس و هیجان بازی 87 درصد است. اتاق فرار نفرین در ژانر ترسناک، با 4 الی 8 نفر و با محدودیت سنی +16 سال انجام می شود.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store