آموزش برطرف کردن بوی سوختگی در ماشین لباسشویی

بوی سوختگی لباسشویی به دلیل خرابی تسمه محرک

خرابی پولی موتور

تسمه پمپ را بررسی کنید

خرابی پمپ تخلیه لباسشویی

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store