آموزش برطرف کردن بوی سوختگی در ماشین لباسشویی

بوی سوختگی لباسشویی به دلیل خرابی تسمه محرک

یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث میشود از لباسشویی بوی سوختگی به مشام برسد، خرابی در تسمه محرک یا تسمه آبکشی است. اصلی ترین نشانه برای خرابی این تسمه ها، عدم همزدن و چرخش لباس ها در حین شستشو می باشد. قسمت زیرین لباسشویی را با دقت بررسی و تسمه ها را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا پارگی و خرابی روی سطح آنها وجود دارد یا خیر؟ در صورت خرابی در این قطعه آن را با تسمه سالم جایگزین کنید.

خرابی پولی موتور

از دیگر دلایل رایج برای بوی سوختگی در لباسشویی، خرابی در پولی موتور می باشد. با توجه به اینکه این قطعه فلزی می باشد، با گذر زمان و فرسوده شدن آن، اصطکاک تولید نموده و در نهایت منجر به خرابی تسمه ها خوهد شد.

تسمه پمپ را بررسی کنید

اگر بوی سوختگی از لباسشویی به مشام میرسد، مکن است بخاطر خرابی در تسمه پمپ باشد. در صورت خرابی آن، بوی پلاستیک سوخته از دستگاه خارج میشود. برای تعمیر ماشین لباسشویی هایی که با این قبیل مشکلات مواجه هستند، بهترین راه تعویض تسمه پمپ می باشد.

خرابی پمپ تخلیه لباسشویی

پمپ های تخلیه که به تسمه متصل هستند نیز می توانند در ایجاد بوی سوختگی در لباسشویی نقش داشته باشند. اگر پمپ تخلیه در لباسشویی مدل تسمه ای بود، لازم است تسمه تعویض شود. در شرایطی که این پمپ ها الکتریکی باشد، بوس سوختگی به دلیل خرابی در موتور بوده و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store